Przetarg na: „Obsługę geodezyjną budów sieci ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2020 r.

Nowy Sącz dn. 25 marca 2020 r.

Sprawa:  SZP/DIN/Z/03/20

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu informuje, że w  w/w postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy

Biuro Geodezji

 Paweł Gruca

Danuty Szaflarskiej 9

33-395 Chełmiec

 

 


Nowy Sącz dn. 06 marca 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/03/20     

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (usługa), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Obsługę geodezyjną budów sieci ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2020 r."

 

Ofertę w zamkniętej kopercie, należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w  sekretariacie  MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu (budynek A, I piętro). Sekretariat czynny w dni robocze od 07.00 do 15.00.

 

Na kopercie prosimy zamieścić napis:
          „Oferta na obsługę geodezyjną.
           Nie otwierać przed  24 marca 2020  r.”

oraz nazwę i adres Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 1200
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 7, budynek A, I piętro).

pobierz-ogłoszenie oraz załączniki

Postępowanie prowadzone jest oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Zapytania do przetargu:


 

 


 

Informacja UE