Przetarg na : „Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, 15 listopada 2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr SZP/DEA/38/2019, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.),

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu” 

Termin wykonania przedmiotu umowy (odbiór końcowy)  – do 28 lutego 2020 r.

Wadium – 3.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu  27 listopada 2019 r. o godz. 1200.

 

Zapytania do przetargu:

Nowy Sącz dn. 22 listopada 2019 r.

Sprawa: SZP/DEA/38/2019                             

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania jednego z potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania:   

 

Czy koszty odbiorów UDT na obiekcie są po stronie Wykonawcy?
Odp: Tak.

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac demontażowych oraz montażowych jednocześnie dla szaf dwóch kotłów? Po uruchomieniu i odbiorze przez UDT automatyki dwóch kotłów prace demontażowe i montażowe zostałyby rozpoczęte na pozostałych dwóch kotłach.
Odp: Tak, pod warunkiem takiej możliwości. Miesiąc styczeń i luty to szczyt sezonu grzewczego, a nikt nie jest w stanie określić zapotrzebowania na ciepło w tym czasie (zależy od temperatury zewnętrznej).

Czy w ramach zadania należy wymienić na nowe kable pomiarowe i sterownicze na kotłach?
Odp: Nie, chyba że Zamawiający podczas wymiany czujników z przetwornikami stwierdzi taką konieczność. W takim wypadku Zamawiający wykona wymiany we własnym zakresie.

Czy w ramach zadania należy wymienić na nowe kable zasilające napędy kotłów na trasie od szaf kotłowych do napędów: wentylatorów spalin, wentylatorów WPP i WPW, rusztów?
Odp: J.W.

Czy w ramach zadania należy zdemontować istniejące na kotłach trasy kablowe i wykonać nowe trasy kablowe?
Odp: Nie.

Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi wykonanie instalacji oświetleniowej w obrębie kotłów.
Odp: Potwierdzamy.

Czy blokady kotła od przekroczenia maksymalnej temperatury wody oraz minimalnego ciśnienia wody mają być wykonane jako stałowartościowe czy zmiennociśnieniowe (tzw. "pływające"). Blokady zmiennociśnieniowe, dla niższych temperatur wody z kotła, umożliwiają jego pracę przy odpowiednio niższym ciśnieniu wody.
Odp: Zmiennociśnieniowe.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ograniczników temperatury i ciśnienia z sygnałem wyjściowym 4-20mA a nie jak to zostało określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (pkt. 4.3) termostatów bezpieczeństwa oraz presostatów bezpieczeństwa?
Odp: Według opinii UDT.

Czy Zamawiający poza układem automatycznej regulacji (UAR) podciśnienia w komorze paleniskowej wymaga wykonania przez Wykonawcę innych UAR np. UAR ilości powietrza do spalania, UAR temperatury wody z kotła / mocy kotła?
Odp: Nie, tylko uar podciśnienia.

W związki z zapisami Zamawiającego o wymaganym 3-letnim okresie gwarancji proszę o potwierdzenie, że należy zastosować nowe falowniki do wszystkich napędów. Jeżeli Wykonawca ma wykorzystać istniejące falowniki (12 szt.), proszę o wykluczenie tych falowników z zakresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Z doświadczenia wiemy, że falowniki o tak długim okresie eksploatacji często ulegają awarii, a koszt ich naprawy jest wyższy, niż dostawa nowych przemienników.
Odp. Wykluczamy falowniki z gwarancji.

Czy wymagany przez Zamawiającego okres 3-letniej gwarancji i rękojmi dotyczy również dostarczanych przez Wykonawcę podzespołów oraz aparatury (sterownik, panel, przetworniki, czujniki, itp.)? Producenci podzespołów i sprzętu nie udzielają standardowo gwarancji na okres 3 lat.
Odp: Wymagamy 3 letniej gwarancji na podzespoły dostarczone przez Wykonawcę (czujniki nie wchodzą w zakres Wykonawcy).

Czy Zamawiający wymaga dostawy i montażu przez Wykonawcę liczników ciepła dla każdego z kotłów?
Odp: Nie.

Czy prace spawalnicze przy montażu rurek impulsowych oraz króćcy pomiarowych są
w zakresie Wykonawcy?

Odp: Nie. Są w zakresie Zamawiającego.

Proszę o potwierdzenie, że dostawa wymaganej przez UDT aparatury pomiarowej wchodzącej w układ blokad i wyłączników eksploatacyjnych jest w zakresie Wykonawcy, tj.:- przetwornik minimalnego ciśnienia wody (ogranicznik - SIL),- czujnik maksymalnej temperatury wody (ogranicznik - SIL),- przetwornik minimalnego przepływu wody (ogranicznik - SIL),- przetwornik maksymalnego ciśnienia w komorze paleniskowej (ogranicznik - SIL),- wyłącznik krańcowy otwarcia zasuwy spalin za wentylatorem spalin (ogranicznik - SIL)- przetwornik minimalnego przepływu powietrza do spalania (wyłącznik eksploatacyjny),- czujnik minimalnego poziomu węgla w zasobniku węgla (wyłącznik eksploatacyjny).
Odp: Tak jest w SIWZ -  załącznik nr 1.

Proszę o potwierdzenie, że wymiana kryz pomiarowych na nowe jest w zakresie Wykonawcy. Istniejące kryzy posiadają jedną parę impulsów pomiarowych. Zgodnie z obecnymi przepisami oraz wymaganiami UDT obwody blokadowe oraz sygnalizacyjne muszą być niezależne, co wymusza stosowanie kryz z dwoma parami impulsów pomiarowych.
Odp: Zamawiający nie zakładał wymiany kryz pomiarowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający wykona wymiany we własnym zakresie.

Czy dostawa i montaż analizatorów tlenu dla każdego z kotłów jest w zakresie Wykonawcy?
Odp: Nie.

Czy istniejące na kotłach pomiary ciśnień w strefach podrusztowych, ciśnienia za wentylatorem powietrza pierwotnego oraz wtórnego, ciśnienia (ciągu) spalin podlegają wymiany na nowe z zastosowanie przetworników z sygnałem wyjściowym 4-20mA?
Odp: Nie.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dla każdego z kotłów dwóch szaf? Jedna szafa będzie szafą automatyki i sterowania. W drugiej szafie będą zabudowane układy zasilania napędów oraz przetwornice częstotliwości.
Odp: Nie.

Czy Zmawiający wymaga, aby przy każdym napędzie kotła została zamontowana kasetka z grzybkowym wyłącznikiem bezpieczeństwa?
Odp: Według opinii UDT.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty opisu oferowanych rozwiązań?
Odp: Nie wymagamy.

21.Prosimy o określenie przez Zamawiającego listy wymaganych obwodów pomiarowych. Wydaje nam się, że kocioł powinien być wyposażony minimum w następujące obwody pomiarowe:

a) układ blokad i wyłączników:
- ciśnienie wody z kotła - minimum – ogranicznik

- temperatura wody z kotła - maksimum – ogranicznik

- przepływ wody do kotła - minimum – ogranicznik

- krańcówka otwarcia klapy spalin za wentylatorem spalin – ogranicznik

- ciśnienie w komorze paleniskowej - maksimum – ogranicznik

- przepływ powietrza za wentylatorem pow. pierw. – wyłącznik

- poziom węgla w zasobniku – wyłącznik

b) pozostałe pomiary:

- ciśnienie wody z kotła

- ciśnienie wody do kotła

- temperatura wody z kotła

- temperatura wody do kotła

- przepływ wody do kotła

- zawartość tlenu w spalinach

- ciśnienie w komorze paleniskowej

- ciśnienie spalin za kotłem (przed cyklofiltrem)

- ciśnienie spalin przed wentylatorem spalin

- temperatura powietrza za wentylatorem powietrza pierwotnego

- temperatura spalin za kotłem

- ciśnienia powietrza w strefach podrusztowych

- ciśnienie powietrza za wentylatorem powietrza pierwotnego

- ciśnienie powietrza za wentylatorem powietrza wtórnego

Odp: Jest w SIWZ - załącznik nr 1.

 

Zapisy dot. uszczegółowienia gwarancji – tj. odpowiedzi na pytania nr 10 i 11 – zostaną wpisane do umowy z wybranym Wykonawcą.

Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania są obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.

 


    ***

Nowy Sącz dn. 20 listopada 2019 r.

Sprawa: SZP/DEA/38/2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

  

„Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następującej odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania:   

         

Pytanie nr 1 :

„Zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji etapu 1 zamówienia na 28.02.2020r. Termin końcowy/etapu 2 określony na 28.02.2020 pozostaje bez zmian
i nie jest zagrożony. Dostawa szaf w terminie określonym w specyfikacji na 31.12.2019 nie jest możliwa z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji, uzgodnienia jej z UDT, zamówienia materiałów i wykonania 4 rozdzielnic w okresie obejmującym przerwę świąteczno-nowowroczną w której nie będą pracować urzędy UDT i większość dostawców. Przesunięcie terminu realizacji etapu 1 nie wpływa na termin zakończenia zadania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące terminów realizacji obu etapów zamówienia jak w SIWZ i pozostałych dokumentach przetargowych.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.

Informacja UE