Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań p.n.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu – odcinek B,D,E,F,G”


Nowy Sącz dn. 04 marca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

               Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nowym Sączu 
informuje, że w w/w postępowaniu zostały wybrane oferty:

 

W części nr 1 – Biuro Projektowo – Usługowe „GAMRAD” Mariusz Rapacz, ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina
Cena ofertowa brutto wynosi: 43.050,00 zł.

W części nr 2 – Biuro Projektowo – Usługowe „GAMRAD” Mariusz Rapacz, ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina
Cena ofertowa brutto wynosi: 24.600,00 zł.

 

W części nr 3 – Erion Sp. z o.o. ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra
Cena ofertowa brutto wynosi: 21.894,00 zł.

 

W części nr 4 – Biuro Projektowo – Usługowe „GAMRAD” Mariusz Rapacz, ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina
Cena ofertowa brutto wynosi: 43.050,00 zł.

 


Nowy Sącz dn. 11 lutego 2020 r.

Sprawa: SZP/DIN/Z/01/20          

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (usługa), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań p.n.:
„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu – odcinek B,D,E,F,G”

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Termin wykonania przedmiotu umowy:

a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań:

Część nr 1 „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B” – do 30 listopada 2020 r.
Część nr 2 „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek D” – do 30 października 2020 r.
Część nr 3 „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek G” – do 30 listopada 2020 r.
Część nr 4 „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E”  + „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F” – do 30 października 2020 r.

b) Nadzór autorski: w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1200.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z najniższą ceną brutto w każdej części. Zamawiający podpisze oddzielną umowę z Wykonawcą wybranym w danej części.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium, w każdej części:

najniższa cena ofertowa (brutto) – 100  %.


pobierz-ogłoszenie oraz załączniki

pobierz-zal-05a-odcinek-B

pobierz-zal-09-odcinek-G

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Zapytania do przetargu:


pobierz-modyfikacja-z-dnia-21.02.2020

odpowiedzi-z-dnia-19.02.2020

załacznik-nr-1-do-odpowiedzi-z-dnia-19.02.2020

 

 


 

Informacja UE