Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów”.

 

Nowy Sącz dn. 29 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz dn. 11 lipca 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.20.2022         

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia sektorowego (usługa) nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania:Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów”.

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bazy konkurencyjności, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: Nr MFEOG.07.04.13-06-0022/21-00
Tytuł projektu: „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz"

Tytuł zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej - inwestycje w sieci dla zadania pn.Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów”

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania:Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów” z podziałem na dwa tematy pn.:

  1. BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW DŁUGOSZA 35, MATEJKI 28, MATEJKI 32, DŁUGOSZA 17 W NOWYM SĄCZU
  2. INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH DŁUGOSZA 35, MATEJKI 28, MATEJKI 32, DŁUGOSZA 17 W NOWYM SĄCZU

 

wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”- zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz zapisów w SIWZ.

Celem w/w zadań jest zmiana dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz Długosza 17, które obecnie zasilane są z lokalnych kotłowni gazowych, które przeznaczone są do likwidacji.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie sieci wysokich parametrów wraz z przyłączami i węzłami do 4 budynków.

 

CPV:

71320000-7         Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3         Usługi projektowania rurociągów
71248000-8         Nadzór nad projektem i dokumentacją

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- opracowanie i dostarczenie projektu trasy sieci ciepłowniczej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- wykonanie i dostarczenie całości dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy w terminie do 30 listopada 2022 r.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa łączna cena ofertowa brutto.

 

 

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ i załączniki 

Informacja UE
Informacja UE