Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Wykonanie map do celów projektowych oraz obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2021 r .”

 

Nowy Sącz, dnia 16 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 10 grudnia 2020 r.

Sprawa: SZP/DIN/Z/22/2020   

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Wykonanie map do celów projektowych oraz obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2021 r .”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16 grudnia 2020 r.
o godz. 12.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na usługi geodezyjne”.

 

Wykonawca może (do jego wyboru) złożyć „OFERTĘ” w formie zamkniętej tj. dostarczyć w kopercie do siedziby Zamawiającego lub przesłać

na adres Zamawiającego: MPEC Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem na kopercie: „Oferta na usługi geodezyjne – nie otwierać przed 16 grudnia 2020 r. godz. 12.30”

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

Informacja UE
Informacja UE