Wykonanie zadań pn.: a) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej – Odcinek A” b) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej – Odcinek C” – na terenie kotłowni Millenium w Nowym Sączu.

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/02/20         

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadań pn.:

a) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej – Odcinek A”
b) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej – Odcinek C”
– na terenie kotłowni Millenium w Nowym Sączu.

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 1200.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań pn.:

a)„Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej odcinek A” przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN350 na sieć preizolowaną 2xDN450-630 zlokalizowanego na terenie Zamawiającego – od kotłowni Millenium II do pkt. „A”, w którym zakończono projekt przebudowy sieci wykonany w ramach budowy kotłowni na biomasę. Zadanie to obejmuje:

  • demontaż istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 350 mm,
  • wykonanie nowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 450 mm z rur i elementów preizolowanych zgodnie z projektem i uzgodnieniami,
  • przebudowę istniejącego ciągu technologicznego na estakadzie,
  • wykonanie robót odtworzeniowych terenu.

 

b)„Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej odcinek C” przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2xDN450-630 od komory KI na terenie Zamawiającego do miejsca połączenia z istniejącą siecią preizolowaną 2 x DN 450 – 630 na dz. nr 37/52. Zadanie to obejmuje:

  • demontaż istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 350 mm,
  • wykonanie nowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 450 mm z rur i elementów preizolowanych zgodnie z projektem i uzgodnieniami,
  • przebudowę istniejącego ciągu technologicznego w komorze KI,
  • wykonanie robót odtworzeniowych terenu

wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

 

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie placu budowy – pomiędzy 27 lipca a 30 lipca 2020 r.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego) – od 3 sierpnia do 15 września 2020 r.

Uruchomienie sieci ciepłowniczej – do 15 września 2020 r.

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy – do 15 października 2020 r.

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie z punktem C.2. ppkt 1.2 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w przypadku problemów z terminowym uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia.

Wadium – 50.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa (brutto) – 100  %.

pobierz-rys. nr 2 Profil sieci + przebudowa rur. i armatury na estakadzie - po modyfikacji-06-04-2020

pobierz-00 - SIWZ po modyfikacji

pobierz-01 - Przedmiot zamówienia po modyfikacji- zał. nr 1 do SIWZ -umowy

pobierz-(modyfikacja dodany załącznik)-13 - Instrukcja wewn. - sieci - zał. nr 13 do SIWZ

pobierz-Ogłoszenie o przetargu po modyfikacji

pobierz załączniki

pobierz-zal-2a - Przedmiar robót - odcinek A

pobierz-zal-11a. Dok. projektowa - odcinek A

pobierz-zal-11b. Dok. projektowa - odcinek A

pobierz-zal-11c. Dok. projektowa - odcinek A

pobierz-zal-11d. Dok. projektowa - odcinek C

pobierz-zal-11e. Dok. projektowa - odcinek C

pobierz-zal-11f. Dok. projektowa - odcinek C

 

Zapytania do przetargu:


modyfikacja z dn. 06.04.2020

modyfikacja treści SIWZ z dn. 01.04.2020

 


 

Informacja UE