Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Wykonanie zadania pn.: „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”

 

Nowy Sącz, dna 31 maja 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nowy Sącz, dnia 31 marca 2022 r.

Modyfikacja wzoru umowy-31.03. 2022r.

03 - wzór umowy po modyfikacji z 31.03.2022-zał. nr 3 do SIWZ

 

Nowy Sącz, dnia 25 marca 2022 r.

Odpowiedzi na pytania -25.03.2022 r.

  - załącznik do odpowiedzi


Nowy Sącz, dnia 22 marca 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.10.2022       

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

 „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”

 

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:  „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H” tj. zaprojektowanie i wykonanie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych średnicy Dn 300 mm wraz z kanalizacją techniczną 4x RHDPE 40mm, a także odtworzeniem terenu (w systemie: „zaprojektuj + wybuduj”) wzdłuż ul. Prażmowskiego i ul. Lwowskiej, wg  PFU – zał. nr 1 do SIWZ
i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

 

CPV 71322200-3    –    Usługi projektowania rurociągów

CPV 45231110-9    –    Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 

ZAKRES I
Wykonanie projektu budowlanego: do 15 czerwca 2022 r.

Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego: do 30 czerwca 2022 r.

 

ZAKRES II
Rozpoczęcie robót budowlanych – od 15 lipca 2022 r. *

Robotę budowlaną należy rozpocząć od przebudowy komory ciepłowniczej. Czas realizacji zadania maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych bez odtworzeń terenu:
do 2 września 2022 r.

Wykonanie całości przedmiotu umowy: do 30 września 2022 r.

 

Odbiór końcowy – przekazanie przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania) – zgodnie z § 16 umowy.


*  Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane dopiero po wykonaniu przez Zamawiającego czynności:

1)      złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniu inwestycji   budowlanej i otrzymaniu braku sprzeciwu,

2)      akceptacji projektu technicznego i wykonawczego,

3)      zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego.

 

Wadium – 50.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ i załączniki

 

Informacja UE
Informacja UE