Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

,,Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dnia 19 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 16 listopada 2021 r.

Sprawa nr: ZP.60.DWC.39.2021

                                                                                                                           

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy P.z.p.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

            ,,Wymianę zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni
M II w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę zbiornika 35 m3 na zbiornik 100 m3. Nowy zbiornik będący w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy. Zamawiający zapewni ziemię potrzebną do obsypu zbiornika i wskaże miejsce na terenie kotłowni MPEC przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, z którego Wykonawca będzie mógł ją pobrać.

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021 r.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa cena ofertowa brutto – 100  punktów.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 13.00.

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

Informacja UE
Informacja UE