Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”

Nowy Sącz, dnia 2 lutego 2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania


Nowy Sącz, dnia 27 stycznia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania 


Nowy Sącz, dnia 26 stycznia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania 

Pliki po modyfikacji z dnia 26 stycznia 2022 r.


Nowy Sącz, dnia 19 stycznia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania

Pliki po modyfikacji z dnia 19 stycznia 2022 r.


Nowy Sącz, dnia 12 stycznia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania - (Uwaga zmiana terminu otwarcia ofert na 01.02.2022 r.)

Pliki po modyfikacji z dnia 11 stycznia 2022


Nowy Sącz, dnia 10 stycznia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania

Program PFU po modyfikacji z dnia 10 stycznia 2022r. 

 


Nowy Sącz, dnia 30 grudnia 2021 r.

 

Sprawa: ZP.60.DWC.43.2021   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o.
w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 12.00.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych oraz przeprowadzania usługi Serwisu dla Inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Starym Sączu - MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym, Symbol E na dz. nr 883/1 oraz 883/2, obręb Stary Sącz, zawierającej jednostkę wytwórczą o mocy 0,999 MWe i nie mniej niż 1,10 MWt wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiotem zamówienia, prócz zaprojektowania i wykonania Robót budowlanych jest również usługa Serwisu przeglądowo-naprawcza gwarantująca utrzymanie jednostki wytwórczej w pełnej gotowości do pracy przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Wykonawca, niezależnie od udzielenia Gwarancji na Roboty budowlane, udziela również gwarancji na Serwis.

Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót

Kod CPV
Nazwa
31120000-3
Generatory
42111000-0
Silniki
42961000-0
System sterowania i kontroli
44161000-6
Rurociągi
44161100-7
Gazociągi
45251000-1
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240-5
Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45000000-7
Roboty budowlane
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231200-7
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
45231221-0
Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45262210-6
Fundamentowanie
45262310-7
Zbrojenie
45315700-5
Instalowanie stacji rozdzielczych
45317200-4
Instalowanie transformatorów elektrycznych
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45320000-6
Roboty izolacyjne
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0
Roboty instalacyjne gazowe
45351000-2
Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45442200-9
Nakładanie powłok antykorozyjnych;
50532000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532300-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532100-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532400-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
50500000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0
Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1
Usługi inżynieryjne
71310000-4
Usługi inżynieryjne i budowlane
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9
Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

Termin realizacji zamówienia

-        Przekazanie placu budowy – do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca udostępni plac budowy na czas rozbiórki istniejącego obiektu kotłowni węglowej innemu Wykonawcy. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo finansowy Inwestycji musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, brak akceptacji będzie skutkował niemożliwością przekazania Terenu Budowy.

-        Wykonanie projektów: budowlanego, technicznego i wykonawczego – do 3 miesięcy od podpisania umowy, bez uzyskania pozwolenia na
         budowę.

-        Terminy realizacji poszczególnych etapów budowy uzgodnione zostaną w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” z wybranym Wykonawcą.

-        Końcowy termin realizacji zamówienia – 17 października 2022r.

Wadium – 100.000,00 zł

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

a)        Cena brutto za całość zamówienia [zł] - Pi (C) – waga 90%

b)        Sprawność elektryczna – Pi (Se) – waga 10%

Pliki do pobrania:

1. SIWZ.

2. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (także jako załącznik nr 3 do umowy)

3. Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (także jako załącznik nr 4 do umowy),

4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy,

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami,

6. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót,

7. Załącznik nr 6 -  Oświadczenie o polisie OC.

8. Załącznik nr 8 –  Oferta – wydruk formularza Oferty (także jako załącznik nr 1 do umowy),

9. Załącznik nr 9 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

10. Pozostałe załączniki do umowy

11. Część informacyjna do PFU

Informacja UE
Informacja UE