Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa modułów wejść analogowych”

Nowy Sacz, dnia 1 grudnia 2021 r. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 


Nowy Sącz, dnia 25 listopada 2021 r.

 

Sprawa: ZP.60.DEA.17.2021   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

  1. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę modułów wejść analogowych”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, nowych modułów wejść analogowych IC694ALG223 -7 szt. i IC695ALG616 -7 szt.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na urządzenia równoważne. Gwarancja Producenta. Termin realizacji zamówienia  - do 20 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 13.30.  Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na moduły”.

Wykonawca może złożyć ofertę w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, budynek A,
I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Sekretariat czynny w dni robocze od 7.00 do 15.00. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56; 33 – 300 Nowy Sącz,
oraz oznakowane następująco:

„Oferta na moduły”.

Nie otwierać przed 30 listopada 2021 r. godz. 13.30

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Informacja UE
Informacja UE