Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dnia 27 maja 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nowy Sącz, dnia 23 maja 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania-2

Nowy Sącz, dnia 20 maja 2022 r.

Odpowiedzi na pytania - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Załączniki do odpowiedzi


Nowy Sącz, dnia 16 maja 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DEK.5.2022

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 12.30.  Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

 

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

 

Wykonawca może złożyć ofertę w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, budynek A, I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Sekretariat czynny w dni robocze od 7.00 do 15.00. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56; 33 – 300 Nowy Sącz, oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

Nie otwierać przed 24 maja 2022 r. godz. 12:30. oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.


Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Pobierz ogłoszenie i załączniki

 

Informacja UE
Informacja UE