Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego

Nowy Sącz, 23 września 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz, 16 września 2020 r.

Sprawa: SZP/DWC/13/2020

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.). Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz 

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Minimalne techniczne parametry przedmiotu leasingu:

 • Typ przedmiotu leasingu (pojazdu): używany samochód ciężarowy,
 • Rok produkcji: wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 r.,
 • Paliwo: Diesel,
 • Przebieg: nie większy niż 350 000 km
 • Ładowność pojazdu: min. 10 000 kg +/- 1 000 kg,
 • Skrzynia ładunkowa: wywrot trójstronny, tył bordmatic, długość min. 4,60 m, szerokość min. 2,40 m, niskie burty,
 • Typ kabiny: krótka,
 • Napęd: 4X4,
 • Skrzynia: manualna,
 • Układ kierowniczy ze wspomaganiem,
 • Abs,
 • Norma spalin: minimum norm. EURO 5 w zakresie normy emisji substancji szkodliwych,
 • Wyposażenie dodatkowe: Koło zapasowe, gaśnica, podnośnik, podstawowe klucze, zaczep do przyczepy,
 • Zużycie opon nie więcej niż 10 %, nieregenerowane.

 

Opłata wstępna (opłata inicjalna) - 10 %  wartości netto przedmiotu leasingu (pojazdu). Po upływie okresu leasingu możliwość wykupu przedmiotu leasingu (pojazdu) przez Zamawiającego. Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) – 1 %  wartości netto przedmiotu leasingu (pojazdu). Czas trwania umowy leasingu - okres leasingowania: 60 miesięcy licząc od dnia odbioru pojazdu. Okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot leasingu (pojazd) wynosi 3 – miesiące. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:

– najniższa cena ofertowa brutto (C)  = 100 %.

Cena ofertowa (C) podana w formularzu „Oferta” musi obejmować całkowity koszt brutto leasingu (wszystkie opłaty określone w SWIZ, tj. opłatę wstępną (opłata inicjalna), sumę wszystkich miesięcznych rat leasingowych w ciągu okresu trwania umowy leasingu i opłatę za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa),  a także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zgodnego z SIWZ wykonania przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2020 r. o godz. 12.00

 

Pobierz ogłoszenie oraz załaczniki:

Ogłoszenie,

SIWZ

-zał. nr 1 – formularz „Oferta”

-zał. nr 2 – Istotne postanowienia umowy

-Informacja RODO

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE