Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Informacja o taryfach

Taryfa ciepła

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 listopada 2020 roku Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR.4210.16.2020.UJN została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 311.              

Taryfa obowiązywać będzie od dnia 22 grudnia 2020 roku. .

Informacja UE
Informacja UE