Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek 09f’-12f’”

 

Nowy Sącz, dnia 16 marca 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 28 lutego 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.2.2022    

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

 „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek 09f’-12f’”

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2022 r. o godz. 12.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek 09f’-12f’” tj. przebudowa, w ramach wykonawstwa zastępczego, odcinka sieci ciepłowniczej preizolowanej wykonanego niezgodnie z dokumentacja projektową w zakresie 09’-12f’, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

CPV 45231110-9    –    Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia:

1. Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Rozpoczęcie przedmiotu umowy: niezwłocznie po podpisaniu umowy i po dostawie na plac budowy materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.*

Rozpoczęcie zadania w zakresie robót montażowych jest możliwe przy temperaturach zewnętrznych min. +5 °C. Zadanie to należy wykonać nie dłużej niż przez 48 h.

3. Wykonanie przedmiotu umowy wraz z odtworzeniem terenu – do 29 kwietnia 2022 r.**

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie z punktem C.2. ppkt 2.2 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do nin. umowy.

*   Maksymalny czas dostawy materiałów po podpisaniu umowy  – 1 miesiąc od podpisania umowy.

**W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do zrealizowania zamówienia.

 

Zamawiający nie żąda wadium.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

zał. nr 1          –    „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy),

zał. nr 2          –    Przedmiar robót,

zał. nr 3          –    Wzór umowy,

zał. nr 4          –    Oświadczenie o dysponowaniu osobami,

zał. nr 5          –    Wykaz wykonanych robót,

zał. nr 6          –    Oświadczenie o polisie OC,

zał. nr 7          –    Oświadczenie o braku okoliczności,

zał. nr 8          –    Formularz „Oferta”,

zał. nr 9          –    Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 2 do umowy),

zał. nr 10       –    Informacja RODO,

zał. nr 11       –    Dokumentacja projektowa,

zał. nr 12       –    Instrukcja spawania,

zał. nr 13      –    Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci
                            ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych.

Informacja UE
Informacja UE