Przetarg na: „Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, 25 października 2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr SZP/DEA/30/2019, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.),

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”

 

Termin wykonania przedmiotu umowy (odbiór końcowy)  – do 31 grudnia 2019 r.

Wadium – 3.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu  13 listopada 2019 r. o godz. 1200.

Ogłoszenie   SIWZ
zał. nr 1    -     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (i jako zał. nr 1 do umowy),
zał. nr 2    -    formularz „Oferta”,
zał. nr 3    -     wzór umowy (+ Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi - zał. nr 2
                         do umowy),
zał. nr 4    -    oświadczenie o osobach,
zał. nr 5    -    wykaz wykonanych zamówień,
zał. nr 6    -    oświadczenie o polisie o.c.

 

Zapytania do przetargu:

Nowy Sącz dn. 07 listopada 2019 r.

Sprawa: SZP/DEA/30/2019  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”

 

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania potencjalnych
Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

W ramach prowadzonego postępowania przetargowego „Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”, wnioskuję o usunięcie  zapisu odnośnie ubezpieczenia budowy punkt 16 SIWZ „ubezpieczyć budowę od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy, wartość ubezpieczenia powinna wynosić minimum jeden milion zł – dokument należy przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac”. Projekt będzie miał charakter dostawy nowych szaf, żadne prace budowlane nie są przewidziane oraz nie są konieczne do realizacji zadania co czyni ten zapis nieuzasadnionym. Oczywiście w ramach przeprowadzonego zadania Zamawiającemu zostanie przedstawiona polisa ubezpieczeniowa na sumę co najmniej 500 000 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące ubezpieczenia budowy znajdujące się w punkcie 16 SIWZ.

Pytania Wykonawcy, bez ujawniania źródła zapytania, oraz odpowiedzi Zamawiającego zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.

 

***Nowy Sącz dn. 06 listopada 2019 r.

Sprawa: SZP/DEA/30/2019  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania potencjalnych
Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

W ramach prowadzonego postępowania przetargowego „Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”, wnioskuję o zmianę zapisu odnośnie referencji tj „jedno wykonane zamówienie polegające na realizacji projektu układu automatyki w kotłowni węglowej” na „jedno wykonane zamówienie polegające na realizacji projektu układu automatyki pieca przemysłowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”
w punkcie 6 ust. e, oraz w „Wykazie wykonanych zamówień”- zał. nr 5 do specyfikacji

w sposób jak poniżej:

zapis : (...)- jedno wykonane zamówienie polegające na realizacji projektu układu automatyki w kotłowni węglowej-(…)” zmienia się na:  „(...)- jedno wykonane zamówienie polegające na realizacji projektu układu automatyki pieca przemysłowego – (…)”

 

Dokumenty po modyfikacji a także pytania Wykonawcy, bez ujawniania źródła zapytania, oraz odpowiedzi Zamawiającego zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.

 

 

Wyniki przetargu:

Nowy Sącz, 13 listopada 2019 r.

Sprawa: SZP/DEA/30/2019                      

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont szaf sterowniczych kotła WLM2,5 w kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu”


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że w/w  postępowanie zostało unieważnione w dniu 13 listopada 2019 r. z powodu braku ofert.

Informacja UE