Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy do budynków przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dnia 27 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 5 kwietnia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.8.2022       

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z  budową przyłączy do budynków przy Kilińskiego w Nowym Sączu”

 

 

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w systemie „ zaprojektuj + wybuduj”, zadania pn.:

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z  budową przyłączy do budynków przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie sieci ciepłowniczej przy ul Kilińskiego, wykonanie  przyłączy do dwóch budynków usługowo-medycznych zlokalizowanych na działkach 56/7, 56/10 obręb 074 w Nowym Sączu wg zapisów w PFU – zał. nr 1 do SIWZ i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ. Sieć i przyłącza wykonać z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z kanalizacją techniczną 4x RHDPE 40mm, szacowane długości:  sieć Dn 80, L ≈ 2 x 55,0m, przyłącza do budynków Dn 50: L ≈ 2x11,0m, L ≈ 2x41m.

 

 

Główny przedmiot zamówienia:

CPV 71322200-3    –    Usługi projektowania rurociągów

CPV 45231110-9    –    Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

 

Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

ZAKRES I
Wykonanie projektu budowlanego: do 31 maja 2022 r.

Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego: do 30 czerwca 2022 r.

Uzgodnienie:  Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym – przed rozpoczęciem prac budowlanych.

ZAKRES II
Rozpoczęcie robót budowlanych – od 15 lipca 2022 r. *

Robotę budowlaną należy rozpocząć od przebudowy komory ciepłowniczej. Czas realizacji zadania maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych bez odtworzeń terenu: do 29 lipiec 2022 r.

Wykonanie całości przedmiotu umowy: do 12 sierpnia 2022 r.

Odbiór końcowy – przekazanie przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania) – zgodnie z § 16 umowy.


*  Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane dopiero po wykonaniu przez Zamawiającego czynności:

1)     złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniu inwestycji budowlanej
       i otrzymaniu braku sprzeciwu,

2)      akceptacji projektu technicznego i wykonawczego,

3)      zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nadzór

        Budowlany oraz pozostałe instytucje zgodnie z decyzjami.

 

Wadium – 10.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt

 

Pobierz głoszenie, SIWZ i załączniki 

 

Informacja UE
Informacja UE