Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa kotłowni kontenerowej olejowej – 1 szt. o mocy 3MW w paliwie wraz z magazynem paliwa 16m3”

Nowy Sącz, dnia 25 czerwca 2024 r. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 14 czerwca 2024 r. 

2024-06-14 Odpowiedzi na zapytania

00 - SIWZ - PO MODYFIKACJI Z DN. 14.06.2024

03-wykaz-wykon.-dostaw-zal.-nr-3-do-siwz PO MODYFIKACJI Z DN. 14.06.2024


Nowy Sącz, dnia 5 czerwca 2024 r. 

5 czerwca 2024 odpowiedzi na zapytania 

SIWZ po modyfikacji z dnia 5 czerwca 2024 roku


Nowy Sącz, dnia 29 maja 2024 r.

2024-05-29 Odpowiedzi na zapytania

00 - SIWZ - PO MODYFIKACJI Z DN. 29.05.2024

02-wzór-umowy-zał.-nr-2-do-siwz PO MODYFIKACJI Z DN. 29.05.2024

Mapa

Uklad-hydrauliczny-millenium-ii


Nowy Sącz, dnia 23 maja 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.3.20234     

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Dostawa kotłowni kontenerowej olejowej – 1 szt. o mocy 3MW w paliwie wraz z magazynem paliwa 16m3

 

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2024 r.   7 czerwca 2024r. 21 czerwca 2024 r. o godz. 12.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Dostawa kotłowni kontenerowej olejowej – 1 szt. o mocy 3MW w paliwie wraz z magazynem paliwa 16m3 wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Kody CPV:

44621200-1 - kotły grzewcze,

45310000 - roboty elektryczne,

45331110-0 - instalowanie kotłów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Dostawa kotła wraz z niezbędnym osprzętem do dnia 01.10.2024r.  04.11.2024 r. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych do wykonania podłączenia hydraulicznego kotła.
  2. Dostawca wykona szkolenie pracowników, dostarczy wszystkie dokumentacje wymagane w przetargu oraz przekaże kocioł do eksploatacji Zamawiającemu do   31.10.2024.r 16.12.2024 r. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego.
  3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego
  4. W razie wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca na piśmie powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.

 

Wadium – 50.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa łączna cena ofertowa (brutto) -100 pkt

Pliki do pobrania:

1. SIWZ 

2. zał. nr 1          –    Formularz „Oferta”,

3. zał. nr 2          –    Wzór umowy,

4. zał. nr 3          –    Wykaz wykonanych dostaw,

5. zał. nr 4          –    Oświadczenie o polisie OC,

6. zał. nr 5          –    Warunki gwarancyjne (zał. nr 1 do umowy),

7. zał. nr 6          –    Informacja RODO.

Informacja UE
Informacja UE