Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”

Nowy Sącz dn. 12 września 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


                                                                                                                                                                                    Nowy Sącz, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.24.2022    

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”

 

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 02 września 2022 r. o godz. 12.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’” wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” –
zał. nr 1 do SIWZ/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wysokich parametrów (całkowita długość odcinka L ≈ 2 x 56,0 m) wraz z ułożeniem rur do monitoringu wzdłuż projektowanego ciepłociągu 4 x rury RHDPEt ø 40 z linkami pilotażowymi.

Ze względu na realizację zadania w głównej mierze w ciągu ul. Zielonej oraz ul. Nowy Świat, wszystkie prace montażowe w drodze mogą być wykonywane w godzinach 18:00-6:00, aby umożliwić przejezdność w ciągu ulic. W godzinach 6:00-18:00 Zamawiający dopuszcza realizacje robót wyłącznie w zakresie chodnika.

Rury i elementy preizolowane po stronie Zamawiającego.

Płukanie i uzupełnienie wykonanego odcinka sieci czynnikiem grzewczym po stronie Zamawiającego.

Główny przedmiot zamówienia:

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

Przekazanie placu budowy – 14 września 2022 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych – od 19 września 2022 r.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych bez odtworzeń terenu – do 3 października 2022 r.*

Wykonanie przedmiotu umowy – do 14 października 2022 r.

Wadium – 3.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt

Pliki do pobrania:

1. SIWZ 

2. zał. nr 1          –    „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy),

3. zał. nr 2          –    Przedmiar robót,

4. zał. nr 3          –    Wzór umowy,

5. zał. nr 4          –    Oświadczenie o dysponowaniu osobami,

6. zał. nr 5          –    Wykaz wykonanych robót,

7. zał. nr 6          –    Oświadczenie o polisie OC,

8. zał. nr 7          –    „Wykaz rur i elementów będących w posiadaniu Inwestora”,

9. zał. nr 8          –    Formularz „Oferta”,

10. zał. nr 9          –   Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 2 do umowy),

11. zał. nr 10       –    Informacja RODO,

12. zał. nr 11       –    Dokumentacja projektowa,

13. zał. nr 12       –    Instrukcja spawania,

14. zał. nr 12a    –     Instrukcja wykonywania zleconych podwykonawcom prac spawalniczych w MPEC Nowy Sącz,

15. zał. nr 13 –          „Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur
                                       i elementów preizolowanych”.

Informacja UE
Informacja UE