„Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu”.

 

Nowy Sącz dnia 27 lutego 2020 r.

 

Wynik przetargu:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

               Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nowym Sączu 
informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferty Wykonawcy:

Konsorcjum:

TERMORES Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów (Lider)
 PRESYSTEM Sp. z o.o. sp.k., ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów (Partner)


Cena ofertowa brutto wynosi: 11.830.140,00 zł.

 


 

Nowy Sącz dn. 23 stycznia 2020 r.

Sprawa: SZP/DIN/Z/28/19          

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – po modyfikacji - 23.01.2020 r. 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

 „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

na os. Westerplatte w Nowym Sączu”.

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 13:45

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu”, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”
– zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest likwidacja wymiennikowni grupowej przy ul. Lwowskiej i przebudowa systemu sieci ciepłowniczej z systemu czteroprzewodowego nisko-parametrowego zasilanego z likwidowanej wymiennikowni grupowej na system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z indywidualnymi węzłami cieplnymi.

Przedsięwzięcie obejmuje:

  1. przebudowę istniejącej kanałowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć dwuprzewodową z rur preizolowanych wysokich parametrów, całkowita długość sieci L ≈ 4 824 m.
  2. wbudowanie w miejsce istniejących rozdzielni ciepła 60 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,
  3. adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych,
  4. montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.

Główny przedmiot zamówienia:

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych o wartości do 2% wartości szacunkowej zamówienia.

Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, które spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z niniejszym SIWZ i może ono dotyczyć następującego zakresu prac:

  1. przebudowę istniejącej kanałowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć dwuprzewodową z rur preizolowanych wysokich parametrów,
  2. budowę przyłącza/sieci preizolowanej wysokich parametrów,
  3. wbudowanie w miejsce istniejących rozdzielni ciepła kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,
  4. adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych,
  5. montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.

Termin realizacji zamówienia:

Wariant 1

Przekazanie placu budowy – do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Montaż węzłów cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń – do 1 września 2020 r.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego) – do 1 września 2020 r.*

Uruchomienie sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych – do 8 września 2020 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 8 października 2020 r.

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy – do 31 maja 2021 r.

*    Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace na czynnej sieci ciepłowniczej najwcześniej od 15 kwietnia 2020 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci Wykonawcy będzie przysługiwało prawo wydłużenia terminu realizacji o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

 

Wariant 2

Przekazanie placu budowy – do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Montaż węzłów cieplnych wraz z adaptacją pomieszczeń – od 1 listopada 2020 r. do 1 września 2021 r.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego) – do 1 września 2021 r. **

Uruchomienie sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych – do 8 września 2021 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 8 października 2021 r.

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy – do 31 maja 2022 r.

** Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace na czynnej sieci ciepłowniczej najwcześniej od 15 kwietnia 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci Wykonawcy będzie przysługiwało prawo wydłużenia terminu realizacji o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

Wybór wariantu dotyczącego terminu realizacji zadania należy do Wykonawcy.

Terminy realizacji poszczególnych etapów określone będą w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Szczegóły uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy.

 

Wadium – 200.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa (brutto) – 100  %.


pobierz załaczniki

pobierz-00-siwz-po-modyf.-23.24.01.2020.pdf

pobierz-01-przed.-zam.-po-modyfikacji-09.15.20.23.01.2020-zal.-nr1.pdf

pobierz-03-wzor-umowy-po-modyfikacji-23.01.-zal.-nr3.pdf

pobierz-09-form.-oferta-po-modyf.-24.01.20-zal.-nr-9-do-siwz.doc

pobierz-Ogłoszenie-po-modyfikacji-23.01.2020.pdf


Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa :

10-dokumentacja-projektowa-01-a.zip

10-dokumentacja-projektowa-01-b.zip

10-dokumentacja-projektowa-02-05.zip

10-dokumentacja-projektowa-06-a.zip

10-dokumentacja-projektowa-06-b.zip

10-dokumentacja-projektowa-07.zip

10-dokumentacja-projektowa-08-a.zip

10-dokumentacja-projektowa-08-b.zip

 

Zapytania do przetargu:


Odpowiedz-z-dn.-24.01.2020

Odpowiedzi-z-dn.-23.01.2020

Odpowiedzi-z-dn.-15.01.2020

Odpowiedzi-z-dn.-09.01.2020

 


 

Informacja UE